Historie

1981 – 1983 Výstavba nákupního centra Radyně v rámci Akce Z (vysvětlivka pro mladší ročníky – postaveno občany Starého Plzence svépomocí – brigády, o sobotách a nedělích, po práci,..)

199? – v rámci malé privatizace získává nákupní centrum Radyně pan Tetzeli (vyjádři se, že nákupní centrum Radyně získal jako přívažek), jako nájemce je pak pan Půta s prodejnou ENAPO (ten je v nájmu od roku 1994)

25. 1. 2012 Zastupitelstvo města schvaluje směnit část městského pozemku 123/4 za část pozemku 123/1 a pozemek 123/8 pana Tetzeliho v souvislosti s rekonstrukcí Radyňské ulice

15. 2. 2012 Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě směnné ohledně směny části pozemku města č. 123/4 za část pozemku 123/1 a pozemek 123/8 pana Tetzeliho v souvislosti s rekonstrukcí Radyňské ulice

2014 – pan Půta jedná o možnosti odkoupení nákupního centra Radyně od pana Tetzeliho

12. 2. 2014 Rada města ukládá starostce, panu Koželuhovi a panu Křížkovi dohodnout umístění nově oddělovaného směňovaného pozemku města s panem Tetzelim dle uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě směnné z 15. 2. 2012

10. 3. 2014 Zastupitelstvo města souhlasí se směnou nově oddělených pozemků města parc. č. 123/14 a 123/15 za nově oddělené pozemky Ing. Tetzeliho parc. č. 123/8, 123/11, 123/12, 123/13 a 123/17 v k. ú. Starý Plzenec s tím, že rozdíl ve výměře směňovaných pozemků uhradí Ing. Tetzeli městu 91 500 Kč

Pro vysvětlení, město si na Radyňské nechalo postavit novou autobusovou zastávku. To je ta nepárová vedle nákupního centra Radyně. (ROPID z ní byl vysloveně nadšen, každá nepárová zastávka jim způsobí spoustu problémů při plánování a tisku jízdních řádů) Pro cestující to znamená, že si teď u některých spojů raději postojí na křižovatce a čekají, na kterou zastávku autobus vlastně zamíří… ;-(

A dle schválených usnesení pak měla proběhnout výměna pozemků pod chodníkem u zastávky (pozemky p. Tetzeliho) za stejnou výměru pozemků města. Vyjednáváním byla pověřena paní starostka, která se s panem Tetzelim dle svých slov zná už přes 20 let. A jaký byl výsledek? Město se zbavilo plochy parkoviště naproti škole za cenu 91 500 Kč (tj. asi 1600 Kč / m2). To krásně vypovídá o „schopnosti“ nebo spíš neschopnosti vedení města…

11. 6. 2014 podepsána smlouva směnná mezi městem Starý Plzenec a panem Tetzelim – dle usnezení ZM z 10. 3. 2014

16. 9. 2014 majitel objektu pan Tetzeli podepsal se společností A+R s.r.o. (investor pro Penny Market),  smlouvu o smlouvě budoucí kupní – vzhledem k obvyklé délce jednání se nabízí otázka, zda spolu tyto dvě strany nejednaly už před směnou pozemků pana Tetzeliho s městem…

17. 9. 2014 vložení zástavního práva ve prospěch A+R s.r.o. na objekt nákupního střediska Radyně a přilehlé pozemky p. Tetzeliho

10. – 11. 10. 2014  volby do Zastupitelstva města Starý Plzenec

4. 11. 2014  ustavující schůze Zastupitelstva města Starý Plzenec, zvolení starostky, místostarosty a pětičlenné rady města

14. 11. 2014  investor si zařídil studii EIA, v kauze Penny začíná figurovat už třetí společnost (W+K invest s.r.o.) – a stále ještě investor nejednal s městem???

28. 11. 2014  na MěÚ dorazil dopis od investora (A+R s.r.o.) se žádostí o směnu pozemků
1. strana dopisu od A + R s.r.o.
2. strana dopisu od A + R s.r.o.
Situační výkres – majetkové poměry před směnou
Situační výkres – majetkové poměry po směně
Celkový situační výkres
Stavebně-technické řešení
Vnější pohledy

15. 12. 2014  zasedání Zastupitelstva města
Záměr směny pozemků pro Penny Market byl uveden jako bod 9. e) Záměr směny pozemků v Nerudově ulici (tj. poslední bod programu)
Opravdu je normální takto důležité téma uvádět až úplně na konci zasedání navíc pod nic neříkajícím názvem, aby to co nejvíce zapadlo? Přesunutí bodu dopředu až při schvalování programu na jednání ZM navrhl zastupitel pan Kopřiva, přesunulo se za bod Vodné a stočné 2015
Na začátku paní starostka přednesla informace o dopisu společnosti A+R. Akorát bych si dovolil nesouhlasit s její větou, že se neschvaluje záměr výstavby, ale jen záměr směny pozemků. Protože pokud by byl odsouhlasen záměr směny, tak investorovi už nestojí nic v cestě – může sehnat všechna povolení a na konci jen postavit zastupitele před hotovou věc s tím, že když už mu schválili záměr směny bez podmínek, tak teď mu mají schválit i směnu, nebo mu proplatit náklady.
Kromě toho, zástupce investora se prý nemohl zúčastnit, byl jen na pracovní schůzce zastupitelstva, kam nemohou občané… Dopravní studie zatím není, bude prý až příště…

Původní verze usnesení z návrhu: Podkladový materilál pro jednání Zastupitelstva města Starého Plzence dne 15.12.2014
Rada města navrhuje 2 varianty:
ZM schvaluje záměr směny pozemků města v Nerudově ulici podle návrchu společnosti A+R, s. r. o. ze dne 21. 11. 2014
ZM nesouhlasí s navrhovanou směnou pozemků podle návrchu společnosti A+R, s. r. o. ze dne 21. 11. 2014

Proti schválení ve verzi v návrhu se ze zastupitelů v diskusi vyjádřili proti záměru následující zastupitelé:
paní Levá, paní Zikmundová, Pan Eret, pan Kopřiva, paní Císařová
Pro schválení se vyjádřili:
paní starostka, pan místostarosta
Neutrálně se vyjádřil:
pan Hrouda

První lež paní starostky v dané kauze, dle zápisu řekla, že město nemá žádné další podrobnější informace ke zveřejnění pro občany – ale co ty podklady, které městu investor zaslal už 28.11.? Občané v tu chvíli nevěděli vůbec nic, podklady dostali jen zastupitelé.

Výsledné schválené znění usnesení, které bylo čteno několikrát a postupně upravováno:
„ZM bere na vědomí žádost společnosti A+R, s.r.o., o směnu pozemků z důvodu jejího záměru vystavět ve městě prodejnu potravin Penny Market s řeznictvím, ukládá radě města získat od investora veškeré dostupné podklady a informace včetně vizualizace záměru a zveřejnit je v Radyňských listech a na webových stránkách města a
souhlasí s projednáním tohoto záměru na dalším zasedání ZM v dohodnutém termínu“

Dle názoru některých přítomných bylo schváleno ve znění, že v Radyňských listech mají být zveřejněny veškeré podklady, ale námitky prý smějí podávat jen zastupitelé. Takže námitka občana nebyla paní starostkou uznána a bylo na ní odpovězeno až po 43 dnech a jedné urgenci…

19. prosince 2014 – uzávěrka Radyňských listů. Ale vizualizace a podklady došlé na MěÚ v listopadu, se v RL stále neobjevily… Ale alespoň se tam už mluvilo o Penny Marketu… každopádně je zajímavé, že úvodní slovo je psané tak, jako by reagovalo na článek J. Šimány zasílaný do stejných Radyňských listů…

29. 12. 2014 byla založena diskuse k Penny Marketu na stránkách města

7. ledna 2015 jednání RM, schváleno další konání zastupitelstva na pondělí 9. 2. 2015. Jedním z bodů programu má být Diskuse o záměru směny pozemků v Nerudově ulici z důvodu záměru výstavby Penny Marketu. Oficiálně byla tato informace sdělena vyhlášením termínu ZM dne 30.1. 2015. Kupodivu zápis RM se na stránkách města objevil 26.1., kdy si na diskusním fóru stěžoval J. Kotora, proč nejsou nikde k dispozici vizualizace a podklady, které prý rada dostala 7.1. 2015. Pravděpodobně se mělo jednat o dokument Informace_investora, některé části tohoto dokumentu se pak objevily v únorových Radyňských listech

Nikde v zápisu není uvedeno, že by se rada zabývala usnesením ZM z 15.12., že se mají zveřejnit všechny podklady od investora v RL a na webu

19. 1. 2015 – Společnost FABION, s.r.o. požádala MěÚ Starý Plzenec o povolení kácení zeleně na pozemcích parcelních čísel 123/1, 123/2, 123/6, 123/16 a 2136/1 v k.ú. Starý Plzenec. Tedy i na pozemcích města.

Dne 22. 1. 2015 bylo vydáno oznámení o zahájení správní řízení, ale hned druhý den bylo přerušeno, neboť žadatelé nedodali souhlas majitelů pozemků s kácením. Tady se naskýtá otázka, jak si někdo může dovolit dávat žádost o kácení na cizích pozemcích?

kolem 19.1. 2015 společnost FABION s.r.o. podala na stavební úřad žádost o stavební povolení na demolici nákupního centra Radyně

20. ledna 2015 – další uzávěrka Radyňských listů. Ještě den předtím nebyla na stránkách města k nalezení informace o plánovaném supermarketu. Byly tedy J. Šimánou vytvořeny stránky http://pennyplzenec.cz/. Taktéž byl zaslán článek do Radyňských listů s popisem, kde občané případně najdou informace…

25. ledna 2015 – na diskuzním fóru na stránkách města se objevil příspěvek shodný s částí úvodníku únorových RL – jak s diskuzním fórem pracovat

26. ledna – J. Kotora si na diskuzním fóru stěžuje, že stále ještě nebyly zveřejněny podklady k Penny Marketu – později večer píše, že byly konečně zveřejněny

Takže až na konci ledna 2015 byly elektronicky zveřejněny podklady k Penny Marketu, které měla rada k dispozici od 28.11. 2014. Navíc malým písmem na hlavní stránce, odkaz nebyl ani na Aktualitách ani na úřední desce, takže se dal snadno přehlédnout… Takže od zaúkolování zastupitelstvem uběhlo přibližně 42 dní, než bylo splněno umístení na internet. Od chvíle, kdy podklady dorazily na MěÚ uběhlo dokonce 59 dní…

3. února 2015 – do schránek dorazily Radyňské listy. Občané se měli v anketě vyjádřit k Penny Marketu ve Starém Plzenci. Měli na to celých 6 dní… Vhazovat se mělo do schránky na MěÚ, o které se na zastupitelstvu později jeden občan vyjádřil, že ho dost překvapilo, když zjistil, že schránka není nijak zabezpečená, takže se kdokoliv může v odpovědích přehrabovat, přečíst si je, vyhodit, a podobně…

Byla otištěna jen část informací – jedna vizualizace a jeden nákres. Vizualizace neodpovídala nákresu a nákres neodpovídal žádosti o kácení – úmysl nebo neschopnost?

Asi 3. nebo 4. února 2015 na stránky města teprve přidán dokument Informace investora

9. února 2015 – zasedání Zastupitelstva města

Celkem 8 bodů programu, před shrnutím usnesení je bod číslo 7 Diskuse o záměru směny pozemků v Nerudově ulici z důvodu záměru výstavby Penny Marketu. Podkladový materiál pro zastupitele k tomuto bodu nenavrhuje žádné usnesení s tím, že usnesení případně vzejde z diskuse.

Na začátku byl schválen audiovizuální záznam, jak se později ukázalo, naštěstí…

Posun bodu 7 na dřívejší čas neprošel, neboť zástupci investora prý dorazí až později…

Bod 6. byla veřejná prezentace VIZE města. Dotaz na pana architekta Pavlíka, který zde byl za zpracovatele VIZE, byl i k Penny Marketu. Jeho odpověď byla, že podstatná je uliční čára a uliční sítě, parkoviště by neměla být na trasách. Ve VIZI s bouráním nákupního centra Radyně nepočítali. Funkci prodejny potravin by zde ponechali, ale hypermarket zde by neměl být klasický, ale městotvorný, držet uliční čáru a nemá vypadat jako krabice, ale zapadat do městské architektury. Parkoviště za prodejnou. Na další přímý dotaz odpovídá, že navrhované umístění Penny Marketu je špatné.

Bod číslo 7. Tentokrát dorazil za Penny Market a A+R s.r.o. i pan Reytt, vysoká účast občanů (odhadem přes 80). Dokonce dorazil i majitel, pan Tetzeli. Přivítal nás v Nepomuku… 😉

Přečteno stanovisko architekta p. Soukupa – nemá nic proti záměru z hlediska využití území. Ale jako závadu vnímá parkoviště hned u komunikace. Moment roztříštěnosti okolí by se měl napravovat…

Převaha diskutujících proti návrhu, zazněla spousta zajímavých technických detailů. Například, že pokud se část parkovacích míst uvádí jako dočasná, musel by být dočasný i Penny Market, neboť se schvaluje dohromady. Kladné vyjádření Dopravní Policie prý zatím není. Dotaz na změnu projektu – pan Reytt říká, že ne.

Na konci byl přednesen návrh usnesení, který schvaloval směnu pozemků. Tento návrh usnesení předtím prý kromě podávající paní starostky a paní Brejchové, která ho četla, nikdo neviděl. Usnesení bylo schváleno – pro hlasovali Bc .Vajshajtl, Bc. Doláková, Ing. arch. Burešová, Ing. Meduna, paní Zikmundová, Ing. Nesnídal, Mgr. Bardounová, Mgr. Brejchová, Ing. Sobotová, Ing. Hrouda. Proti hlasovali Bc. Lencová, p. Sutnar, Mgr. Levá, Ing. Eret, Ing. Císař, Mgr. Ing. Kopřiva, Mgr. Císařová

Schválený text usnesení:

ZM schvaluje v souvislosti s přípravou stavby prodejny potravin investora A + R, s. r. o. směnit v k. ú. Starý Plzenec části pozemků města společnosti A + R, s. r. o., která je budoucím vlastníkem pozemků parc. č. 123/14 a 123/15 v k. ú. Starý Plzenec. Rozdíl výměry ve výši zhruba 473 m2 bude městu kompenzován částkou 5.000 Kč za m2. Směna pozemků bude uskutečněna pouze v případě předložení pravomocného stavebního povolení a splnění dohodnutých podmínek odsouhlasených zastupitelstvem města ve smlouvě budoucí směnné.

12. 2. 2015 – v diskusním fóru se objevila informace o „zfalšování“ usnesení zastupitelů. V zápise usnesení totiž byl jiný text než byl dle audiovizuálního záznamu schválen. Zastupitelé totiž schválili SMĚNU místo ZÁMĚRU SMĚNY. Těch rozdílů ve schváleném a zapsaném usnesení bylo poněkud více, ale tento byl nejzásadnější. Zápis byl vydán dříve než byl ověřen ověřovateli zápisu.

18.2. 2015 – Rada města na svém jednání přijala následující usnesení: „Rada města prohlašuje, že došlo k nesrovnalostem mezi čteným a schváleným zněním návrhu usnesení a výslednou podobou vydaného usnesení č. 03.08/2015 z 3. jednání ZM Starý Plzenec konaného dne 09.02.2015“, „rada města navrhuje, s ohledem na právní jistotu občanů města, orgánů města i jednotlivých zastupitelů a s ohledem na právní perfektnost rozhodnutí přijatých zastupitelstvem města, aby Zastupitelstvo města Starý Plzenec ZRUŠILO usnesení č. 03.08/2015 z 3. jednání ZM Starý Plzenec konaného dne 09.02.2015“, „rada města doporučuje, aby Zastupitelstvo města Starý Plzenec znovu projednalo a znovu hlasovalo o záměru směny pozemků v majetku města v souvislosti se zamýšlenou výstavbou provozovny Penny market, nebo aby po přezkoumání zákonných podmínek vyhlášení místního referenda a posouzení předpokládaných výdajů a časové náročnosti přijalo usnesení o tom, že citovaný záměr směny pozemků, resp. výstavby provozovny Penny market, bude předmětem vyhlášení místního referenda“

18. 2. 2015 první schůzka přípravného výboru k referendu

23. 2. 2015 vyjádření advokátní kanceláře Frank Bold ohledně správnost otázky k referendu

27.2. 2015 přípravný výbor zaslal informaci tajemníkovi města, že se začínají sbírat podpisy pro referendum a že prosí tajemníka o předání této informace zastupitelům

27. 2. 2015 založení facebookové stránky pro referendum 

28. 2. 2015 počátek sběru podpisů pod referendum

3. 3. 2015 prvních 70 podpisů

10. 3. 2015 nasbíráno 500 podpisů, informace uveřejněna na facebooku

12. 3. 2015 paní starostka posílá dopis společnosti A + R s.r.o., kde přiznává, že většina veřejnosti na zastupitelstvu projekt odmítala. Navíc tam píše, že v usnesení byla podmínka dalšího jednání o konečné podobě plánovaného objektu a jeho okolí… Ale dle logiky usnesení spíše vypadá, že když by A + R s.r.o. získala stavební povolení, tak už by se řešily jen technické detaily jako cena – těžko by pak překopávali od základu celý projekt… Dále se v dopise píše, že většina zastupitelů se kloní k pořádání místního referenda… A dále se ptá, zda je společnost ochotna přistoupit k zásadní změně projektu. Žádají o vyjádření do 15. 3., neboť 16.3. je zasedání rady a pracovní zastupitelstvo a 23.3. pak řádné zasedání zastupitelstva. Dopis působí jako napsaný pro poslání oficiálně poštou

12. 3. 2015 jednání paní starostky a člena rady p. Meduny s Ing. Reyttem za Penny Market. Kupodivu již ten samý den, kdy byl posílán „zvací dopis“. Nad případnými možnostmi pořadí těchto dvou událostí se může každý zamyslet…

Zástupce PM sdělil, že do 60 dní připraví novou podobu projektu, jejíž součástí bude:

Předložení schváleného projektu dopravního řešení z Radyňské ulice, ve kterém zůstane příjezdová ulice v majetku města
Prezentace architektonického řešení respektujícího uliční linii v Radyňské ulici v souladu s VIZÍ rozvoje města
Předložení dvou variant umístění obchodního objektu na předmětných pozemcích
Propracovanou verzi řešení zeleně v okolí prodejny s možností parkových úprav
Vypracování 4 kvalitních vizualizací z následujících pohledů – od křižovatky Nádražní / Radyňská ulice, od školy – roh Radyňská / Žižkova, od kostela – s dostavbou radnice a bez dostavby radnice

Jen tak pro zajímavost, schválené dopravní řešení slibují již od 15. 12. 2014,  tehdy se mluvilo o dalším zastupitelstvu, nyní se slib posouvá na 13.5. 2015…

13. 3. 2015 společnost A + R posílá paní starostce dopis, ve kterém potvrzuje zájem o realizaci prodejny potravin ve Starém Plzenci a slibuje, že připravuje novou podobu investičního záměru ve dvou variantách…

Dále jsou prý připraveni varianty investičního záměru ve fázi rozpracovanosti aktivně konzultovat se zastupiteli města tak, aby výsledná podoba projektu byla ke spokojenosti zastupitelů a především občanů města Starý Plzenec.

Tento dopis byl již během tohoto dne rozeslán zastupitelům. Jeden zastupitel informaci pak přeposlal sympatizantům referenda s komentářem, jak je možné, že „zvací dopis“ je adresován jen na jednoho jednatele společnosti, když tuto společnost vždy musí zastupovat dva jednatelé společně… V této době jedna z osob, na které byl mail rozeslán, měla podezření, že se jí někdo naboural do e-mailové schránky. A kupodivu, na stránkách města se pak ten samý dopis od společnosti A + R s.r.o. objevuje již s podpisy dvou jednatelů… (A další zajímavost, pan Reytt z Penny Marketu od té doby zdůrazňuje, že má pověření od dvou jednatelů – například na zasedání ZM dne 12. 9. 2016)

13. 3. 2015 tajemník MěÚ informuje zastupitele, že byl požádán přípravným výborem o sdělení informace, že již bylo nasbíráno 500 podpisů pod referendum

19. 3. 2015 nasbíráno cca 700 podpisů pod referendum

asi 20. 3. 2015 p. Tetzeli (majitel nákupního centra Radyně) posílá p. Půtovi (nájemce nákupního centra Radyně) výpověď s tříměsíční výpovědní lhůtou. Ten samý den jedná p. Tetzeli i na MěÚ

20. 3. 2015 přiblížili jsme se potřebnému počtu podpisů 809 pod referendum

23. 3. 2015 petice pro referendum s potřebným počtem podpisů byla podána na MěÚ. K tomu dni sebráno 892 podpisů od občanů Starého Plzence

23. 3. 2015 zasedání zastupitelstva města, kde bylo revokováno chybné usnesení ohledně schválení směny pozemků z předchozího jednání zastupitelstva ze dne 9. 2. 2015

2. 4. 2015 právní kancelář Transparency International také potvrdila správnost referendové otázky, položená otázka je v souladu se zákonem a  je dostatečně srozumitelná, zároveň určitá a použitá terminologie nezavdává pochyby o jasnosti záměru referenda

7. dubna 2015 dorazila z MěÚ výzva k odstranění nedostatků v podaném návrhu na konání místního referenda
Rozporovány byly nulové náklady pro město spojené s realizací rozhodntí přijatého v místním referendu
strana 1 výzvy
strana 2 výzvy

14. dubna 2015 konzultovali jsme výzvu a naši odpověď s právní kanceláří Transparency International. Požadavky města byly označeny za hranou informací, které má přípravný výbor poskytovat. Celkový postup města byl označen jako spíše obstrukční. Celé znění odpovědi TI je zde.

20. dubna 2015 podáno doplnění na MěÚ, dle výzvy z 7. dubna. Byly přidány i další podpisy pod referendum, celkem jich tedy bylo k 950

23. dubna 2015 MěÚ potvrzuje, že návrh přípravného výboru na konání místního referenda je považován za bezvadný

6. 5. 2015 Jan Kotora za přípravný výbor požádal o možnost zúčastnění se pracovního zastupitelstva, pokud by zastupitelé měli nějaké dotazy, tak aby je přípravný výbor mohl zodpovědět

7. 5. 2015 přišla odpověď paní starostky, že pracovního zastupitelstva se přípravný výbor zúčastnit nemůže, navrhuje dřívější termíny a samostatnou schůzku

25. 5. 2015 se konala schůzka zastupitelů a přípravného výboru k referendu v zasedací místnosti MěÚ. Na ní se většina přítomných shodla, že pořádat toto setkání jako samostatnou schůzku nemělo příliš smysl a celá schůzka skončila hádkou zastupitelů mezi sebou…

15. 6. 2015 zasedání zastupitelstva města, na kterém bylo vyhlášeno místní referendum s datem konání 7. – 8. října 2016

27. 6. 2015 poslední den prodejny ENAPO v nákupním centru Radyně (dle vyjádření pana Půty v rozhovoru)

29. 6. 2015 první den prodejny ENAPO na novém umístění v bývalé restauraci u nádraží (dle vyjádření pana Půty v rozhovoru)

asi léto 2015 A + R s.r.o. vytváří novou studii k výstavbě supermarketu, konzultuje s architektem Soukupem a dopravním inspektorátem, ale na svůj slib o uveřejnění do května už asi pozapomněli

16. 10. 2015 pan Tetzeli prodává nákupní centrum Radyně se souvisejícími pozemky společnosti A + R s.r.o.

listopad 2015 – jednoho člena přípravného výboru kontaktovala údajná spolumajitelka společnosti W+K invest s.r.o., která zařizovala studii EIA pro společnost A+R, s.r.o. pro stavbu supermarketu ve Starém Plzenci. Chtěla si domluvit schůzku ohledně plánované výstavby supermarketu.

11. 12. 2015 další žádost o schůzku ze strany údajné spolumajitelky W+K invest s.r.o., dle jejích info by se schůzky měla zúčastnit i paní starostka. Členem přípravného výboru byl  navržen lednový termín a požadována účast zastupitelů – pak už se paní neozvala…

konec června 2016 – roznos prvních letáků k referendu

16. srpna 2016 poslán následující dotaz na všechny zastupitele:
Dobrý den,
obracíme se na Vás v souvislosti s referendem, které proběhne ve Starém Plzenci spolu s krajskými volbami 7. – 8. 10. 2016 a týká  se postoje města k případné výstavbě supermarketu v centru města. Přesné znění otázky naleznete zde: https://www.facebook.com/referendumstaryplzenec/info/?entry_point=page_nav_about_item&tab=page_info.
Doufáme, že k referendu přijdete, a tímto Vás žádáme, zda byste byli ochotni tuto skutečnost deklarovat veřejně a přispět tak k větší účasti i dalších obyvatel.
S Vaším souhlasem bychom zveřejnili Vaše jméno a vyjádření „Ano, přijdu“ spolu s krátkým odůvodněním proč (několik slov či vět) v tištěném zpravodaji shrnujícím celkovou problematiku referenda a na facebookové stránce (https://www.facebook.com/referendumstaryplzenec).
Pokud s návrhem souhlasíte, napište nám zpět svoji odpověď: ANO přijdu a krátké odůvodnění, proč se referenda zúčastníte.

Za přípravný výbor
Ing. Jan Kotora

odpověď dorazila pouze od následujících zastupitelů: Mgr. Ing. Dušan Kopřiva , Ing. Jan Eret, Ing. Pavel Císař, Ing. Stanislav Nesnídal, pan Josef Sutnar, Mgr. Císařová, pan Ouhrabka
ostatní neodpověděli, jen pan Hrouda se na fcb vyjádřil, že k referendu přijde, ale žádné agitace se účastnit nebude…

19. srpna 2016 dorazila na MěÚ žádost o zařazení prezentace společnosti A + R s.r.o. k výstavbě supermarketu ve Starém Plzenci na program příštího zasedání Zastupitelstva města

23. srpna 2016 nové webové stránky, ty na kterých se právě nacházíte

24. srpna 2016 jednání rady města, kde teprve schvalují program jednání zastupitelstva města na 12. září. Jedná se o usnesení č. 494. Pravomoc určovat program ZM dle  jednacího řádu má jen rada města (článek II, bod 2). Takže paní starostka za radu rozhodla už o 5 dní dříve a dokonce naplánovala přesun zasedání mimo obvyklé místo v obřadní síni na radnici (předpoklad, že na informace o Penny Marketu dorazí více lidí)

konec srpna/začátek září 2016 jsou k dispozici trička, tašky, placky a samolepky s logem referenda

7. 9. 2016 několik zastupitelů podává námitku proti zařazení komerční prezentace Penny Marketu do programu jednání zastupitelstva města. Nikdo z členů rady prý nebyl schopen vysvětlit jak bude tento bod vypadat. Navíc výstavba případného supermarketu je otázkou referenda a zastupitelé v této věci aktuálně nemohou nijak konat. 

12. 9. 2016 zasedání Zastupitelstva města
Byly předvedeny některé z vizualizací a studií, které byly slibovány již na květen 2015… S tím, že se ještě nejedná o finální podobu a bude se měnit… Takže například dopravní studie se celkem lišila od zastavovací situace… A podána informace, že parkovacích stání bude do 50 míst – přitom na promítané studii se píše o 56 místech… A v zastavovací studii mají stromy úplně jinak než v leteckém pohledu… Že by spoléhali na to, že to v dálce na promítacím plátně nikdo pořádně neuvidí?

Byl vznesen dotaz na paní starostku ohledně rozhodnutí o programu ZM ještě před schválením radou města – tvrdila, že v úvodníku bylo slovo pravděpodobně, ale to kupodivu nějak není dohledatelné ani v papírové ani v elektronické verzi Radyňských listů

7. – 8. října 2016 místní referendum ve Starém Plzenci týkající se výstavby obchodního zařízení proti základní škole