Místní referendum

Co je místní referendum a čím se řídí?

Provádění místního referenda upravuje zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V referendu rozhodují oprávněné osoby o otázkách, které patří do samostatné působnosti obce. Takovou otázkou je i otázka ohledně výstavby obchodního zařízení naproti škole, neboť část pozemků tam vlastní i město Starý Plzenec.

Kdo může hlasovat v místním referendu?

Právo hlasovat v místním referendu má každá osoba, která má právo volit do zastupitelstva dané obce. Takovou osobou je občan obce za předpokladu, že jde o státního občana ČR nebo má státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni hlasovat na území ČR.

Překážky pro účast na hlasování v místním referendu: např. omezení osobní svobody z důvodu vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody, zbavení svéprávnosti atd.

Kdy a kde se ve Starém Plzenci koná místní referendum?

Ve Starém Plzenci proběhne referendum ve dnech 7. a 8. října 2016 společně s volbami do krajského zastupitelstva.  

Jak je to s hlasovacími lístky?

Obec, jejíž zastupitelstvo místní referendum vyhlásilo, zajišťuje tisk hlasovacích lístků a jejich dodání tak, aby mohly být předány před zahájením hlasování všem okrskovým komisím.


Pozor! Hlasovací lístky pro místní referendum se na rozdíl od hlasovacích lístků volebních nedoručují předem občanům do schránek v místě bydliště! Občané je obdrží až v hlasovací místnosti.


Jak zní otázka ve staroplzeneckém místním referendu?

Otázka navržená pro referendum musí být položena tak, aby na ni bylo možno odpovědět slovem „ano“ nebo slovem „ne“. Ve Starém Plzenci budou odpovídat občané na tuto otázku:

Souhlasíte s tím, aby zastupitelstvo a rada města Starý Plzenec bezodkladně podnikly veškeré kroky v samostatné působnosti k zabránění výstavby obchodního zařízení o prodejní ploše větší než 200 m2 v blízkosti Základní školy Starý Plzenec v prostoru vymezeném ulicemi Nádražní – Radyňská – Nerudova – Jiráskova v katastrálním území Starý Plzenec? “

Kdo řídí hlasování a zjišťování výsledků?

Ve Starém Plzenci by mělo fungovat 5 okrskových komisí a jako zastřešující orgán i jedna místní komise.  Komise jsou kolektivní orgány, které zajišťují přípravu a řízení hlasování a zjišťování jeho výsledků. Počet členů okrskové a místní komise nesmí být nižší než 4. Doporučený počet členů komise je 5 a i ve Starém Plzenci by mělo být v okrskové/místní komisi 5 členů.

Okrskové komise (zejména):

  • zajišťují průběh hlasování v hlasovacím okrsku, zejména dozírá na správné odevzdání hlasovacích lístků a dbá o pořádek v hlasovací místnosti,
  • sčítají hlasy v hlasovacích okrscích,
  • sepisují zápis o průběhu a výsledku hlasování a předají jej neprodleně místní komisi

Místní komise (zejména):

  • organizuje činnost okrskových komisí
  • sčítá hlasy a zjišťuje výsledky hlasování na podkladě zápisů o průběhu a výsledku hlasování předaných okrskovými komisemi,
  • rozhoduje o stížnostech na postup okrskových komisí,
  • uveřejňuje výsledky hlasování v místním referendu

Jak probíhá hlasování?

Hlasování probíhá v hlasovacích okrscích, které jsou shodné s volebními okrsky. Oprávněná osoba po příchodu do hlasovací místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství ČR, popřípadě občanství státu, jehož občané jsou oprávněni hlasovat na území ČR. Po prokázání oprávněnosti hlasovat v místním referendu a záznamu do výpisu ze seznamu oprávněných osob okrsková komise vydá oprávněné osobě hlasovací lístek a úřední obálku. Oprávněná osoba může ze závažných, zejména zdravotních, důvodů také požádat obecní úřad nebo okrskovou komisi o možnost hlasovat mimo hlasovací místnost do přenosné hlasovací schránky.

Co když se za plentou spletu a volební lístky omylem zaměním (referendum x krajské zastupitelstvo)?

Pak jsou bohužel oba hlasy neplatné. Okrsková komise by však měla každého voliče na místě předem poučit, kterých voleb se účastní a jaký hlasovací lístek má tedy odevzdat.

Jak mám vyznačit svou odpověď na otázku referenda?

V prostoru určeném pro úpravu hlasovacího lístku, se označí křížkem v příslušném rámečku předtištěná odpověď „ano“ nebo „ne“. Hlasovací lístek se vloží do úřední obálky a ta do hlasovací schránky.

Co když chci hlasovat jen ve volbách a nebo jen v referendu?

Toto samozřejmě možné je. Občan, který se chce vyjádřit jen v jednom typu hlasování, navštíví jen příslušnou hlasovací místnost. Komise si učiní záznam do voličského seznamu nebo seznamu hlasujících v referendu a vydá mu příslušnou úřední obálku a lístek.

Můžu svůj postoj následně změnit a přece jen přijít hlasovat i v druhé záležitosti?

Ano, pokud občan zatím odevzdal svůj hlas jenom ve volbách, může přijít později hlasovat v místním referendu a naopak. Pro každé hlasování se totiž vede oddělená evidence. Pokud už ale svůj hlas odevzdal, o stejné věci se, pochopitelně, dvakrát hlasovat nesmí.


 

Jak je to s platností a závazností hlasování?

K platnosti rozhodnutí v místním referendu je třeba účasti alespoň 35 % osob zapsaných v seznamech osob oprávněných k hlasování. Rozhodnutí je pro zastupitelstvo závazné, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina oprávněných osob, které se místního referenda zúčastnily, a alespoň 25 % oprávněných osob.

(Příklad: Představme si fiktivní obec, kde se koná místní referendum. Ta má celkem 1 000 oprávněných osob, které mohou hlasovat. Aby bylo referendum platné a závazné, muselo by jich přijít celkem hlasovat minimálně 350, a z těch by se alespoň 250 osob muselo rozhodnout pro vítěznou variantu.)

Co se stane když zvítězí varianta „ANO“?

Pokud bude referendum závazné (podmínky viz výše), zastupitelstvo NESMÍ podniknout žádné kroky, které by umožnily vznik nového obchodního zařízení o prodejní ploše větší než 200 m2 v prostoru vymezeném ulicemi Nádražní – Radyňská – Nerudova – Jiráskova. Naopak MUSÍ podniknout veškeré kroky proti vzniku takového obchodního zařízení. Jedná se však jen o kroky, které jsou v působnosti zastupitelstva obce.

Co když zvítězí varianta „NE“ nebo přijde hlasovat málo občanů?

Zastupitelstvo není ničím vázané ohledně jednání s investorem ohledně obchodních zařízení v prostoru vymezeném ulicemi Nádražní – Radyňská – Nerudova – Jiráskova.

Kdy a jak se dozvím výsledky referenda?

Na rozdíl od komunálních voleb se průběžné ani konečné výsledky referenda nezveřejňují na stránce www.volby.cz, nýbrž zveřejní je místní komise ihned po jejich konečném sečtení, pravděpodobně v podvečer 8. října 2016 na úřední desce MěÚ Starý Plzenec a na stránkách www.staryplzenec.cz.