Názory odborníků

Co na návrh výstavby supermarketu říkají odborníci?

Položili jsme 4 otázky týkající se případné výstavby supermarketu v centru města několika architektům a pracovníkům památkové péče. Přečtěte si jejich odpovědi.

Ing. Karel Zoch
Odbor památkové péče Magistrátu města Plzně

1. Může město regulovat výstavbu ve městě a jak?

Samozřejmě, nejen že může, ale dokonce musí. Základním a nejdůležitějším nástrojem regulace je platný územní plán, který musí mít každá obec povinně zpracovaný. Ve významných a důležitých lokalitách může být ještě zpřesněn podrobnějším regulativem, který pak řeší vybrané území s větší podrobností. Případně mohou být v územním plánu jeho zpracovatelem přímo zakotveny lokality, na které je nezbytné nechat zpracovat podrobnější územní studii.

2. Město si nechalo zpracovat dokument „Vizy rozvoje města“, který řeší nevzhledná místa ve městě, je možné udělat tento dokument závazným pro město i investory?

Máte patrně na mysli urbanistickou studii: “Vize města Starý Plzenec a Sedlec“ vypracovanou architektonickým ateliérem City Upgrade. Tato (stejně jako jakákoliv jiná) urbanistická studie může být schválena jako regulativ. K tomu je však nezbytné, aby prošla schvalovacím procesem u dotčených orgánů státní správy a posléze byla schválena samosprávou, tedy zastupitelstvem. Teprve pak by byla závazná.

3. Jak by podle Vás měla vypadat zástavba při Radyňské ulici směrem k Nádražní ulici, je vhodné tuto zástavbu částečně nahradit parkovištěm?

Jde o cennou lokalitu na hranici historického jádra města. Domnívám se, že zástavba v tomto místě by měla být kompaktní, bloková a plynule navazující na zástavbu historickou. Ulice Radyňská a Nádražní by pak tento blok domů měly vymezovat. Zástavba by měla tvořit jasně definovanou ulici. Domy by svým měřítkem měly odpovídat charakteru místa (tedy ani velikostně předimenzované ani poddimenzované). Optimální by byly domy polyfunkční s obchodními jednotkami v 1.NP a byty případně administrativou v patrech následujících. Jednotlivé domy by pak měly představovat kvalitní soudobou architekturu odpovídající významu lokality.
Navrhovaný supermarket je v rozporu s tímto mým názorem. Nejde ani tak o funkční náplň. Domnívám se, že nová zástavba by jistě měla obsahovat obchodní prostory, neboť jsou důležitým městotvorným prvkem. Problém je v tom, že navržený supermarket je pojatý jako monofunkční solitérní objekt, který pozemek zastavuje pouze částečně (nízký koeficient zastavěnosti), zbývající plocha pak má sloužit jako parkoviště, navíc orientované směrem k historickému náměstí. Domnívám se, že z pohledu urbanistického, architektonického i památkového jde o zcela chybný přístup. Takto pojatá zástavba je na hranici historického jádra města jednoznačně nevhodná. Takto pojaté řešení území by správně mělo být akceptovatelné pouze na městské periferii. Můj názor vychází z obecně platných urbanistických pravidel.

4. Co říkáte na návrh vybudovat zábradlí v Radyňské ul. po celé délce chodníku u Základní školy? Není v dnešní době spíše trend zklidňování dopravy než stavění bariér pro chodce?

Domnívám se, že řešení otázky výstavby nějakého zábradlí je zbytečným zabíháním do detailních podrobností. V tuto chvíli nejsou v dané lokalitě seriózně vyřešena obecná pravidla, kterými by se pak jednotliví stavebníci měli řídit. Musí se postupovat od celku k částem. Nyní pro mě tedy otázka zábradlí není důležitá.

Ing. Pavlína Krásná

 1. Je podle Vašeho názoru vhodná výstavba supermarketu v centru města, nebo je vhodné umísťovat takové stavby do okrajových míst města?

Města velikosti a polohy Starého Plzence by žádné supermarkety vůbec mít neměly. Supermarket na okraji města podněcuje vznik periferie, supermarket uvnitř města ničí historický ráz jádra města. Dle mého názoru by se město mělo snažit o maximální rozmanitost drobných obchodníků, o to aby každá čtvrť měla svůj malý obchod s potravinami v docházkové vzdálenosti všech obyvatel. Výborně tento model funguje v lokalitě pod hřištěm, kde vedle sebe fungují dva malé obchody mírně odlišného sortimentu, je vidět že čtvrť ožila, lidé se potkají před obchodem, prohodí pár slov, to je důležitější než nízké ceny salámů.

2. Potřebuje Starý Plzenec takový supermarket, nebo jsou podle Vašeho názoru pro obyvatele dostupná nákupní centra Olympia nebo na Rokycanské?

Nepotřebuje a měl by ho rázně odmítnout, protože přinese jen krátkodobé výhody. Tento krok není v zájmu vytváření stabilního zdravého města. Vnímám tyto supermarkety jako relikt porevolučního období, kdy jsme měli pocit, že si nemůžeme nakoupit lépe než v supermarketu. Teď už ale přicházíme na to, že maso a pečivo od soukromníka je mnohdy kvalitnější a pokud k němu přidá vlídné slovo, je to větší luxus než široký sortiment anonymního marketu.

3. Jak by měla vypadat zástavba při Radyňské ulici směrem k Nádražní ulici, je vhodné tuto zástavbu nahradit parkovištěm?

Na tomto místě by měl vzniknout bytový dům s živým parterem, cca 3 – 4 nadzemní podlaží. V přízemí s obchody, kavárnou, v dalších patrech byty. V centru města by se měly stavět polyfunkční domy, pokud totiž selže jedna z funkcí domu, dům má větší šanci přežít. Zdůrazňuji ale, že se nacházíme v centru města, po Malé Straně v té nejcennější lokalitě co Starý Plzenec má, stavba by měla být pod maximálním drobnohledem veřejnosti i úřadů, na tomto místě by měla vzniknout stavba reprezentativní a reflektující soudobou architekturu. Ne jako se tomu stalo u projektu Blochovka, kde projektant nejspíš usnul v devadesátých letech a po probuzení z hlubokého spánku navrhnul naprostý nesmysl, který vážně degraduje tak cennou lokalitu jako je centrum města Starý Plzenec.

4. Co říkáte na návrh vybudovat zábradlí po celé délce chodníku u školy? Není v dnešní době spíše trend zklidňování dopravy než stavění bariér pro chodce?

Od budování zábradlí podél komunikací se ve městech postupně ustupuje. Skvělý příklad je v Praze na Andělu, na jedné z nejrušnějších křižovatek, nenajdete zde kousek zábradlí a přitom se zde mísí automobilová doprava, tramvaje i chodci. Město by mělo být pro chodce maximálně prostupné, bez bariér.

 

Ing. arch. Jakub Mareš

1. Je podle Vašeho názoru vhodná výstavba supermarketu v centru města, nebo je vhodné umísťovat takové stavby do okrajových míst města?

Stavět supermarkety v centrech měst velikosti Starého Plzence je velká chyba, v podstatě nesmysl. Nejde jen o urbanismus, ale o dopady, které vznik supermarketu způsobí, neboť skutečně hrozí zánik ostatních malých obchodů.
Pokud Starý Plzenec dospěje k názoru, že supermarket skutečně nezbytně potřebuje, měl by vybrat vhodný nyní nevyužívaný objekt či areál mimo centrum města a supermarket umístit tam.Důležité je citlivé umístění takové stavby, což se bohužel docela  často nepodaří. A na okrajích měst je více prostoru pro chyby, centrum je však jen jedno.

2. Potřebuje Starý Plzenec supermarket, nebo jsou podle Vašeho názoru pro obyvatele dostupná nákupní centra Olympia nebo na Rokycanské?

V Německu je běžnou a dobře osvědčenou praxí, že si město nechá zpracovat podrobný průzkum kupní síly a potřeb obyvatel. A pokud z něho vyplyne, že stávající nabídka obchodů a služeb je nedostatečná, vytipuje pro nákupní centrum vhodný prostor a vyhlásí soutěž. Jednotliví  investoři pak předkládají své nabídky a město vybírá nejvýhodnější a nejlepší z nich – včetně architektonického řešení. Investoři nabídky podávají, protože díky provedenému průzkumu ví, že se ve městě vzniklé obchody uživí. Vyplatí se jim tedy soutěžit i investovat do kvalitního řešení.

V případě Starého Plzence si však myslím, že město supermarket nepotřebuje, velká nákupní centra jsou v Plzni, skutečně za rohem. Podívejme se i na skutečnost, že Plzeň je celorepublikově na nejvyšší příčce v počtu m2 obchodní plochy na jednoho obyvatele. Je zde tedy nejhustší síť obchodních středisek v celé České republice. Přidávat další nákupní střediska do jejího bezprostředního okolí je zbytečné.

3. Jak by podle Vás měla vypadat zástavba při Radyňské ulici směrem k Nádražní ulici, je vhodné tuto zástavbu částečně nahradit parkovištěm?

Pro zajištění kvalitní architektury není obecně platný recept. Obecně lze doporučit dodržení uliční čáry, ale ani toto pravidlo samo o sobě kvalitu zástavby nezaručí. Naopak může vzniknout stavba, která toto pravidlo poruší a přitom danému prostoru prospěje. Parkoviště ale tento případ rozhodně není.
Město by mělo vytvořit podmínky, které mu umožní kvalitu architektonického řešení ovlivnit. Možným řešením je např. architektonická soutěž pro daný prostor, resp. pro celé centrum města.

4. Co říkáte na návrh vybudovat zábradlí v Radyňské ul. po celé délce chodníku u Základní školy? Není v dnešní době spíše trend zklidňování dopravy než stavění bariér pro chodce?

Zábradlí je prvek, který by se měl využívat v podstatně větších sídlech, než je Starý Plzenec. Zde pro něj nevidím prostor, je to zbytečně omezující. Bylo by vhodné volný pohyb chodců po městě spíše usnadňovat, než regulovat takovým způsobem.

 

Ing. arch. Petr Domanický

1. Je podle Vašeho názoru vhodná výstavba supermarketu v centru města, nebo je vhodné umísťovat takové stavby do okrajových míst města?

Pro středy obcí jsou vhodné menší prodejny budované jako součásti víceúčelových celků, v přímé návaznosti na bydlení a další funkce. Jejich provoz by měl prioritně využívat místních zákazníků pěších, cyklistů a uživatelů veřejné dopravy. Jednoúčelové stavby s prioritní obsluhou automobilem prohlubují periferizaci svého okolí.

2. Potřebuje Starý Plzenec supermarket, nebo jsou podle Vašeho názoru pro obyvatele dostupná nákupní centra Olympia nebo na Rokycanské?

Záleží na řešení z odpovědi na 1. otázku. Menší prodejna promyšleně zakomponovaná např. do nového obytného souboru doplněného dalšími obchody ve struktuře klasického města by místu mohla prospět.

3. Jak by podle Vás měla vypadat zástavba při Radyňské ulici směrem k Nádražní ulici, je vhodné tuto zástavbu částečně nahradit parkovištěm?

Každopádně by střed města bylo vhodné řešit jako celek zkušeným urbanistou (s přihlédnutím k významu a stupni narušení by byla vhodná i urbanistická soutěž), a to s důrazem na zachování a podporu charakteru centra a potlačování charakteru sídliště a periférie, které se dnes v lokalitě všechny setkávají. Z celkového řešení (regulativu) by pak měly vycházet konkrétní projekty.

4. Co říkáte na návrh vybudovat zábradlí v Radyňské ul. po celé délce chodníku u Základní školy? Není v dnešní době spíše trend zklidňování dopravy než stavění bariér pro chodce?

Mají-li středy měst být schopné konkurovat nákupním centrům na perifériích, musí nabídnout podobné principy (čistota, rozsáhlé pěší plochy, parkování stranou) a současně využít toho, co nákupní centra nedokáží (historická architektura, návaznost na bydlení a další funkce). Automobilová doprava ve městech je od poloviny 20. století obecně dobrým sluhou, ale zlým pánem. V případě nevhodného řešení se v centrech města stává paradoxně největší překážkou příjemného života a dokonce pohybu po městě (Plzeň).